BNI privatumo politika

Duomenų valdytojas - UAB „Rekomendacijos verslui“, juridinio asmens kodas 302977478, buveinės adresas Goštauto g. 40B, Vilnius (toliau – BNI).

Ši privatumo politika (toliau – „Privatumo politika“) yra skirta asmenims, kurie naudojasi BNI paslaugomis, interneto svetaine www.bni.lt  arba kitomis svetainėmis ir socialinėmis paskyromis (BNI Facebook, Linkedin puslapiai) (toliau bendrai vadinama svetainė) ir/ar bet kokiomis joje teikiamomis paslaugomis, siekiant informuoti asmenis apie tai, kokią informaciją renka BNI ir kaip ją naudoja.

Privatumo politika nustato ir apibrėžia asmens duomenų tvarkymo ir rinkimo tikslus bei tvarką, renkamų asmens duomenų apimtį ir t. t. BNI surinkti asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą.

Tęsdamas naršymą svetainėje, duomenų subjektas (svetainės naudotojas) patvirtina, kad susipažino su šia Privatumo politika, supranta jos nuostatas ir sutinka jos laikytis.

 

Asmens duomenų tvarkymas

BNI tvarko pačių duomenų subjektų pateiktus duomenis, kai jie naudojasi svetaine ar kitomis BNI teikiamomis paslaugomis.

BNI asmens duomenis tvarko šiais tikslais:

a) narių ir svečių duomenys tvarkomi siekiant identifikuoti asmenis, kurie nori tapti BNI organizacijos nariais arba lankosi kaip svečiai BNI renginiuose. Renkami šie asmens duomenys: asmens kodas, pavardė, vardas, asmens dokumento numeris, kontaktiniai duomenys (el. pašto adresas, telefono numeris), individualios veiklos pažymos numeris, darbovietė arba verslo įmonė, kuriai atstovauja.

b) mokymų ir renginių organizavimo tikslais tvarko šiuos asmens duomenis: dalyvio asmens vardas ir pavardė, darbovietė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas;

c) svetainės tvarkymo tikslais tvarko šiuos asmens duomenis: asmens vardas ir pavardė, el. pašto adresas;

d) svetainės lankymo analizės tikslais tvarko statistinius duomenis.

e) tiesioginės rinkodaros arba kitos informacijos duomenų subjektams siuntimo tikslais tvarko šiuos asmens duomenis: vardas, pavardė, el. pašto adresas.

Šie duomenys tvarkomi 10 metų nuo jų tvarkymo pradžios.

 

Duomenų tvarkymas tiesioginės rinkodaros tikslu

Duomenų subjektas, svetainėje pateikdamas savo elektroninio pašto adresą ir kitus asmens duomenis, gali sutikti arba nesutikti, kad jo duomenys bus naudojami tiesioginės rinkodaros tikslu.

Šie duomenys tiesioginės rinkodaros tikslu bus tvarkomi 10 metų nuo jų tvarkymo pradžios.

Sutikimą naudoti Jūsų duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu bet kuriuo metu galite atšaukti, pranešdami el. paštu [email protected] ar telefonu +37060105062.

 

Tvarkomų duomenų teikimas kitiems subjektams

BNI tvarkomų duomenų neteikia tretiesiems asmenims be išankstinio asmens (duomenų subjekto) sutikimo, išskyrus teisės aktų nustatyta tvarka.

Duomenis gali tvarkyti duomenų tvarkytojai, teikiantys svetainės prieglobos, duomenų centro ir/arba serverių nuomos paslaugas, rinkodaros ir ryšių su klientais valdymo sistemos paslaugas. Duomenų tvarkytojai, teikiantys duomenų centro paslaugas, yra įsisteigę ne Europos Sąjungoje.

 

Duomenų subjektų teisės

Duomenų subjektai turi šias įtvirtintas teises:

a) teisę žinoti (būti informuoti) apie savo asmens duomenų tvarkymą;

b) teisę susipažinti su savo tvarkomais asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, t. y. gauti informaciją apie asmens duomenų saugojimo laikotarpį, taikomas technines ir organizacines priemones duomenų saugumui užtikrinti, gauti informaciją iš kokių šaltinių ir kokie mano asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kam teikiami;

c) teisę reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi, nesilaikant teisės aktų nuostatų;

d) teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi jų asmens duomenys, išskyrus atvejus, kai šie asmens duomenys yra tvarkomi dėl teisėto intereso, kurio siekia BNI arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys, ir jei duomenų subjekto interesai nėra svarbesni;

e) teisę reikalauti, kad pateikti asmens duomenys būtų sunaikinti;

f) teisę reikalauti, kad būtų apriboti asmens duomenų tvarkymo veiksmai;

g) teisę reikalauti, kad tvarkomi asmens duomenys, jeigu jie tvarkomi automatizuotomis priemonėmis, duomenų valdytojo būtų persiųsti kitam duomenų valdytojui, jeigu tai yra techniškai įmanoma;

e) teisę dėl asmens duomenų tvarkymo pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

Duomenų subjektas, BNI pateikęs asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba teisės aktų nustatyta tvarka ar elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leidžia tinkamai identifikuoti asmenį, patvirtinęs savo asmens tapatybę, turi asmeniškai, paštu, per pasiuntinį ar el. paštu pateikti BNI rašytinį prašymą (toliau Prašymas) dėl jo teisių įgyvendinimo. BNI, gavusi duomenų subjekto prašymą, ne vėliau kaip per 20 kalendorinių dienų nuo duomenų subjekto prašymo gavimo dienos pateikia atsakymą.

 

Duomenų saugumo užtikrinimas

BNI įgyvendina tinkamas organizacines ir technines duomenų saugumo priemones, skirtas apsaugoti asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

 

Slapukai

Siekiant pagerinti lankymąsi, naudojami slapukus (angl. cookies) – nedidelės tekstinės informacijos dalelės, kurios automatiškai sukuriamos naršant svetainėje ir yra saugomos kompiuteryje ar kitame galiniame įrenginyje.

bni.lt ir istorijosbni.lt puslapyje renkami bendriniai duomenys, reikalingi Google Analytics: sesijos ID bei užsakymo (subscription) informacija.

Statistika

Svetainės lankytojų statistika analizuojama Google AdWords  pagalba. Statistikos tikslais renkami šie asmens duomenys:

 • naudotojų ir seansų skaičius;
 • seanso trukmė;
 • operacinės sistemos;
 • įrenginio modeliai;
 • geografinė vieta;
 • pirmieji paleidimai;
 • programos atidarymai;
 • programų naujiniai;
 • pirkimai programoje.
 • bendroji įrenginio informacija, pvz., modelis, OS ir orientacija;
 • laisvosios prieigos atmintis ir disko dydis;
 • operatorius;
 • radijo / tinklo informacija (pvz., „Wi-Fi“, LTE, 3G);
 • IP adresas;
 • geografinė vieta;
 • lokalė / kalba;
 • signalo stiprumas;
 • įrenginys, kuriame pašalinti gamintojo įdiegti apribojimai, arba šakninės būsenos įrenginys;
 • akumuliatoriaus lygis ir krovimo būsena;
 • programos versija;
 • programos priekinio plano arba fono būsena;
 • programos paketo pavadinimas;
 • anoniminis programos objekto identifikatorius;
 • tinklo URL (neįskaitant URL parametrų ar naudingosios apkrovos turinio) ir nurodyta atitinkama informacija:
  • atsakų kodai (pvz., 403, 200);
  • naudingosios apkrovos dydis baitais;
  • atsakų laikai;
 • automatinių pėdsakų trukmė.

 

Kitos nuostatos

BNI gali savo nuožiūra keisti šią Privatumo politiką, kuri įsigalioja nuo jos paskelbimo svetainėje.

The Latest From BNI

  Ajax loader image