BNI® politika

BNI® ETIKOS KODEKSAS

 1. Teiksiu kokybiškas paslaugas iš anksto suderinta kaina.
 2. Būsiu sąžiningas su BNI® nariais ir asmenimis, kuriems buvau rekomenduotas.
 3. Kursiu pasitikėjimu grįstus santykius su BNI® nariais ir asmenimis, kuriems buvau rekomenduotas.
 4. Prisiimsiu atsakomybę susisiekti su visais asmenimis, kuriems buvau rekomenduotas.
 5. Laikysiuosi visų savo profesijos etikos standartų.*
 6. Būsiu pozityvus ir pasiruošęs padėti kitiems BNI® nariams.

Jei profesiniai standartai yra griežtesni nei BNI® etikos kodeksas, jie turi pirmenybę šio kodekso standartų atžvilgiu. Tai reiškia, kad narys, kurio profesijai taikomi griežti standartai, privalo tvirtai jų laikytis.

 

BENDROJI BNI® POLITIKA

 1. BNI® skyriaus nariu leidžiama tapti tik vienam kiekvienos profesijos ar verslo srities atstovui. Kiekvieno skyriaus narystės komitetas turi lemiamo sprendimo teisę sprendžiant konkrečius profesijų ar verslo sričių konfliktų atvejus.
 2. Nariai turi atstovauti savo pagrindinei profesijai ar verslui, o ne šalutinėms veikloms.
 3. Savaitiniai susitikimai trunka 90 minučių. Nariai turi atvykti laiku ir išbūti visą susitikimų laiką.
 4. Vienas asmuo vienu metu gali būti tik vieno BNI® skyriaus narys. Taip pat jis negali priklausyti jokiai kitai grupei / organizacijai, kuri reikalauja tik vieno profesijos ar verslo srities atstovo ir / ar kurios tikslas yra keistis rekomendacijomis, nes tai smarkiai sumažina nario įsipareigojimą kitiems skyriaus nariams. Narystės komitetas turi užtikrinti šios politikos laikymąsi.
 5. Lankomumas yra esminis grupės sėkmės veiksnys. Jei narys negali atvykti į susitikimą, jis turi teisę atsiųsti jam atstovaujantį asmenį (juo negali būti to paties skyriaus narys). Tokiu atveju nelaikoma, kad narys nedalyvauja susitikime. Nariui leidžiama praleisti tris susitikimus per bet kurį šešių mėnesių laikotarpį. Nariui praleidus daugiau susitikimų, jo narystės klausimą sprendžia skyriaus narystės komitetas.
 6. Nariai turi teikti geros valios (bona fide) rekomendacijas kitiems BNI® nariams ir (arba) kviesti svečius į savo BNI® skyrių. Skyriai gali nustatyti minimalų priimtiną rekomendacijų ir (ar) svečių skaičių, reikalingą BNI® narystei išlaikyti.
 7. Svečiai gali dalyvauti BNI® skyriaus susitikimuose daugiausia du kartus.
 8. BNI susitikimo pranešėjai turi pasirūpinti BNI® susitikimo prizu, į kurį gali pretenduoti tik tie nariai, kurie į susitikimą pakvietė svečią arba susitikimo metu pateikė rekomendaciją.
 9. Nėra jokių nelankymą pateisinančių priežasčių, išskyrus išskirtines sveikatos problemas. Narys gali pasiimti iki aštuonių savaičių pertrauką dėl sveikatos priežasčių, iš anksto tai suderinęs su narystės komitetu, jei už prašomą laikotarpį yra sumokėjęs visus BNI® mokesčius ir deda pastangas rasti jį ligos metu pavaduosiantį asmenį.
 10. Nario atsakomybė yra savo skyriaus narystės komitetui išreikšti susirūpinimą, jei svečias, planuojantis tapti skyriaus nariu, gali būti jo konkurentu. Tai turėtų būti padaryta iki patvirtinama svečio narystė skyriuje. Jei nėra gauta jokių pastabų, narystės komitetas vadovaujasi nuostata, kad visi nariai svečio narystei pritaria.
 11. Nariai, norintys pakeisti verslo kategoriją, kurią atstovauja, turi pateikti naują kandidato formą ir gauti narystės komiteto pritarimą dėl tokio verslo kategorijos keitimo.
 12. Iškilus problemų dėl nario elgesio, narystės komitetas savo nuožiūra gali skirti nariui bandomąjį laikotarpį, per kurį narys turi išspręsti savo elgesio problemas ir iš naujo įsipareigoti skyriui.
 13. Nario užimama verslo kategorija gali būti atlaisvinama dėl BNI® politikos ir (ar) Etikos kodekso nesilaikymo. Narystę gali panaikinti kiekvieno skyriaus narystės komitetas. Jeigu skyriuje nėra narystės komiteto, šią atsakomybę gali prisiimti skyriaus lyderystės komanda.
 14. Jei lyderystės komanda sėkmingai visą kadencijos laikotarpį įgyvendina visas savo pareigas, jiems kompensuojamas BNI® narystės mokestis jų kadencijos laikotarpiu. Lyderystės komanda, siekdama gauti įgaliojimus, turi sutikti su sąlygomis, nurodytomis lyderystės komandos sutartyje, ir dalyvauti lyderystės komandos mokymuose.
 15. Jei skyriuje nėra narystės komiteto, lyderystės komanda gali veikti kaip ad hoc narystės komitetas, kol pastarasis įsteigiamas.
 16. BNI® narių sąrašai skelbiami tik tam, kad nariams būtų duodamos rekomendacijos, ir jie negali būti naudojami pardavimo ar rinkodaros tikslais be išankstinio BNI® narių sutikimo.
 17. Visi nauji nariai turi dalyvauti BNI® nario sėkmės mokymuose savo regione per pirmąsias 6 savaites nuo narystės pradžios. Tik mokymus išklausęs naujas narys gali būti įtrauktas į skyriaus rotuojamų pranešėjų sąrašą. Jei naujas narys nedalyvauja BNI® nario sėkmės mokymuose per 6 savaites nuo narystės pradžios, jo tolimesnės narystės klausimą sprendžia skyriaus narystės komitetas.
 18. BNI® politika gali keistis. Visi pakeitimai pirmiausiai turi būti patvirtinti tarptautinės BNI® patarėjų tarybos.
 19. Išskyrus įprastą BNI® spausdintą medžiagą, nariai negali naudoti BNI® intelektinės nuosavybės (pvz., logotipų, prekės ženklų, pavadinimų, šūkių, autorių teisių medžiagos ir  t. t.), siekdami gaminti, platinti, parduoti ar reklamuoti bet kokius produktus ar paslaugas, arba kitaip naudoti BNI® intelektinę nuosavybę, negavę išankstinio rašytinio BNI® centrinio biuro arba nacionalinio biuro sutikimo. Nariai, gavę leidimą naudoti BNI® intelektinę nuosavybę, privalo laikytis BNI® prekės ženklo standartų (angl. Branding Standards).

 

ADMINISTRACINĖ BNI® POLITIKA

 1. BNI® turi vienkartinį registracijos mokestį. Narystės mokestis mokamas už vienerius ar dvejus metus į priekį. Kreipkitės į skyriaus sekretorių-iždininką dėl mokesčių dydžio. Mokesčiai gali būti sumokėti tik pavedimu pagal pateiktą PVM sąskaitą faktūrą.
 2. BNI® gali įsteigti skyrių bet kuriame mieste ar bendruomenėje, kurioje yra žmonių, suinteresuotų plėsti savo verslą naudojantis rekomendacijomis. BNI® turi teisę bet kuriame mieste ar bendruomenėje atidaryti daugiau kaip vieną skyrių.
 3. Narystės mokestis mokamas likus 30 dienų iki narystės pabaigos. Nariai, kurie nesumoka narystės mokesčio iki narystės pabaigos, laikomi neatsiskaitę laiku ir turi sumokėti 50 Eur delspinigių. Jei mokestis nesumokamas per 15 dienų pasibaigus narystės laikotarpiui, narystė oficialiai nutraukiama.
 4. BNI® mokesčiai nėra grąžinami. Pavyzdingai BNI® politikos besilaikančiam nariui paprašius nepanaudotai narystės laikotarpio daliai gali būti išrašomas kredito sertifikatas, kuris gali būti panaudotas vėliau ateityje.
 5. BNI® nario mokesčiai negali būti perkeliami kitam nariui, nebent mokesčius sumokėjo ta pati įmonė.
 6. BNI® yra rinkodaros paslauga, teikiama BNI Enterprises, Inc. BNI® ar bet kuris jos franšizės savininkas turi teisę nepratęsti nario dalyvavimo BNI® programoje.
 7. Narys, nusprendęs keisti skyrių dėl neobjektyvių priežasčių, 12 mėn. nuo jo atjungimo nuo BNI® sistemų, negali kandidatuoti į kitą klubą. Išimtiniais atvejais narys rašo oficialų laišką BNI® nacionaliniam biurui su argumentuota ir objektyvia motyvacija, kodėl narys nusprendė keisti skyrių. Pateikus objektyvias skyriaus keitimo priežastis ir abiejų skyrių direktorių konsultantų sutarimu nariui suteikiama teisė pereiti į kitą skyrių. Priežasčių objektyvumą apsprendžia BNI® Lietuva nacionalinis direktorius. Be to, jei narys turi mažesnį nei 12 mėnesių apmokėtą narystės kreditą, jis turi sumokėti vienerių metų narystės pratęsimo mokestį. Jei narys turi didesnį nei 12 mėnesių apmokėtos narystės kreditą, jokie papildomi mokesčiai nėra taikomi. Patvirtinus priėmimą į naują skyrių, kreditas iš ankstesnio skyriaus pridedamas prie narystės naujame skyriuje, taip pat, jei taikoma, ir papildomai apmokėtas metų narystės laikas.
 8. Įmonės atstovo skyriuje pasikeitimo atveju naujas kandidatas narystės komitetui turi pateikti užpildytą ir pasirašytą kandidato formą. Narystės komitetui nepatvirtinus naujos kandidatūros, BNI® narystės mokesčiai nėra grąžinami. Narystės komitetui patvirtinus naujo įmonės atstovo priėmimą į skyrių, jam taikoma standartinė naujo nario priėmimo procedūra ir pakartotinas vienkartinio registracijos mokesčio apmokėjimas. 

 

The Latest From BNI