BNI politika

BNI ETIKOS KODEKSAS.

 1. Teiksiu kokybiškas paslaugas iš anksto suderinta kaina.
 2. Būsiu sąžiningas su BNI nariais ir asmenimis, kuriems buvau rekomenduotas.
 3. Kursiu pasitikėjimu grįstus santykius su BNI nariais ir asmenimis, kuriems buvau rekomenduotas.
 4. Prisiimsiu atsakomybę susisiekti su visais asmenimis, kuriems buvau rekomenduotas.
 5. Laikysiuosi visų savo profesijos etikos standartų.*
 6. Būsiu pozityvus ir pasiruošęs padėti kitiems BNI nariams.

Jei profesiniai standartai yra griežtesni nei BNI etikos kodeksas, jie turi pirmenybę šio kodekso standartų atžvilgiu. Tai reiškia, kad narys, kurio profesijai taikomi griežti standartai, privalo tvirtai jų laikytis.

 

BENDROJI BNI POLITIKA

 1. BNI skyriaus nariu gali tapti tik vienas kiekvienos profesijos ar verslo srities atstovas. Kiekvienas narys gali atstovauti tik vienai profesijai ar verslo sričiai.
 2. Nariai turi atstovauti savo pagrindinei profesijai ar verslui, o ne šalutinėms veikloms.
 3. Nariai turi atvykti laiku ir išbūti visą iš anksto paskelbtą susitikimo laiką.  
 4. Vienas asmuo vienu metu gali būti tik vieno BNI skyriaus narys. Narys negali priklausyti jokiai kitai organizacijai ar programai, kurios tikslas keistis tarpusavyje rekomendacijomis.
 5. Nariui leidžiama praleisti tris susitikimus per bet kurį šešių mėnesių laikotarpį. Jei narys negali dalyvauti susitikime, jis turi teisę atsiųsti jam atstovaujantį asmenį. Tokiu atveju nelaikoma, kad narys susitikime nedalyvauja.
 6. Iš narių tikimasi aktyvaus indėlio į skyriaus sėkmę, kokybiškų rekomendacijų ir svečių.
 7. Svečiai gali dalyvauti BNI susitikimuose daugiausia 2 kartus.
 8. BNI susitikimų metu prezentacijas gali daryti tik BNI nariai ir BNI direktoriai.
 9. Nėra jokių nelankymą pateisinančių priežasčių, išskyrus išskirtines sveikatos problemas. 
 10. Nariai, norintys pakeisti savo atstovaujamą verslo sritį, turi pateikti naują kandidato formą ir gauti skyriaus pritarimą.
 11. BNI narių sąrašai skelbiami tik tam, kad nariams būtų duodamos rekomendacijos. Prieš siunčiant bet kokią kitą komunikaciją BNI nariams ar BNI direktoriams yra būtina gauti išankstinį nedviprasmišką jų sutikimą.
 12. Visi nauji nariai turi išklausyti BNI nario sėkmės mokymus.

Kiekvieno skyriaus narystės komitetas priima galutinį sprendimą dėl BNI politikos laikymosi. Narystės komitetas gali skirti nariui bandomąjį laikotarpį arba nutraukti narystę, jei nėra laikomasi BNI politikos ar etikos kodekso ar nesivadovaujama kertinėmis BNI vertybėmis. 

 

ADMINISTRACINĖ BNI POLITIKA

1. BNI turi vienkartinį registracijos mokestį. Narystės mokestis mokamas už vienerius ar dvejus metus į priekį. Kreipkitės į skyriaus viceprezientą plėtrai dėl mokesčių dydžio. Mokesčiai gali būti sumokėti tik pavedimu pagal pateiktą PVM sąskaitą faktūrą.

2. BNI gali įsteigti skyrių bet kuriame mieste ar bendruomenėje, kurioje yra žmonių, suinteresuotų plėsti savo verslą naudojantis rekomendacijomis. BNI turi teisę bet kuriame mieste ar bendruomenėje atidaryti daugiau kaip vieną skyrių.

3. Narystės mokestis mokamas likus 30 dienų iki narystės pabaigos. Nariai, kurie nesumoka narystės mokesčio iki narystės pabaigos, laikomi neatsiskaitę laiku ir turi sumokėti 50 Eur delspinigių. Jei mokestis nesumokamas per 15 dienų pasibaigus narystės laikotarpiui, narystė oficialiai nutraukiama.

4. BNI mokesčiai nėra grąžinami. Pavyzdingai BNI politikos besilaikančiam nariui paprašius nepanaudotai narystės laikotarpio daliai gali būti išrašomas kredito sertifikatas, kuris gali būti panaudotas vėliau ateityje.

5. BNI nario mokesčiai negali būti perkeliami kitam nariui, nebent mokesčius sumokėjo ta pati įmonė.

6. Skyriai gali nustatyti minimalų priimtiną rekomendacijų ir (ar) svečių skaičių, reikalingą BNI narystei išlaikyti.

7. Nario atsakomybė yra savo skyriaus narystės komitetui išreikšti susirūpinimą, jei svečias, planuojantis tapti skyriaus nariu, gali būti jo konkurentu. Tai turėtų būti padaryta iki patvirtinama svečio narystė skyriuje. Jei nėra gauta jokių pastabų, narystės komitetas vadovaujasi nuostata, kad visi nariai svečio narystei pritaria.

8. BNI yra rinkodaros paslauga, teikiama BNI Enterprises, Inc. BNI ar bet kuris jos franšizės savininkas turi teisę nepratęsti nario dalyvavimo BNI programoje

9.1 Skyriaus keitimas, jei jis atliekamas neturint tam objektyvių priežasčių, galimas tik po 12 mėnesių nuo narystės nutraukimo ankstesniame skyriuje.

9.2 Skyrių pakeisti galima dėl objektyvių priežasčių: jei pasikeitė gyvenamoji vieta ar atstovaujama verslo sritis, kuri skyriuje jau atstovaujama kito nario, arba jei norima pakeisti BNI skyriaus segmentą (BNI siūlo tris skyrių segmentus: klasikinį, Global Trade ir Executive). Skyriaus segmentą galima pakeisti tik tuo atveju, jei jis nebuvo keistas per ankstesnius 12 mėnesių. Jeigu asmuo yra BNI nariu mažiau nei 1 metai, perėjimas iš vieno skyriaus į kitą nėra galimas net jei yra objektyvi priežastis.

Skyrių keičiant dėl šių objektyvių priežasčių yra taikoma ši procedūra:

9.2.1 Narys oficialų prašymą dėl skyriaus keitimo teikia BNI nacionaliniui biurui prie laiško prisegant abiejų skyrių direktorius, motyvuodamas skyriaus keitimą ir aiškiai įvardinamas objektyvias priežastis.

9.2.2 Skyriaus pakeitimui turi pritarti abiejų skyrių direktoriai konsultantai.

9.2.3 BNI Lietuva biuras įvertinęs skyriaus keitimo priežasčių objektyvumą bei direktorių pritarimą, pateikia nariui atsakymą.

9.2.4 Pritarus skyriaus pakeitimui, naujajame skyriuje taikoma įprasta naujo nario priėmimo procedūra.

9.2.5 Pereinant į kitą BNI skyrių, narys įsipareigoja į paliekamą klubą atvesti naują narį iki savo inauguracijos kitame klube.

9.2.6 Keisdamas skyrių narys turi apmokėti to skyriaus segmento pilnų metų narystės mokestį, nebent turi galiojantį ne mažesnį nei 12 mėnesių to segmento tuometinės narystės vertės kredito likutį, o taip pat ir registracijos mokestį.

9.3 BNI alumni nariams, norintiems prisijungti prie besikuriančio kito segmento skyriaus, netaikomas 12 mėnesių laukimo laikotarpis ir/arba kiti skyriaus keitimo politikoje numatyti reikalavimai.

10. Įmonės atstovo skyriuje pasikeitimo atveju naujas kandidatas narystės komitetui turi pateikti užpildytas ir pasirašytas kandidato formą bei BNI nario įsipareigojimų deklaraciją ir sumokėti registracijos ir metinės narystės mokesčius. Jei įmonė turi galiojantį 6 ar daugiau mėnesių kredito likučio sertifikatą, taikomas tik registracijos mokestis. Naujam įmonės atstovui taikoma standartinė naujo nario priėmimo procedūra ir jo narystė yra tvirtinama skyriaus narystės komiteto. Narystės komitetui nepatvirtinus naujos kandidatūros, taikoma pinigų grąžinimo garantija ir kandidato sumokėti mokesčiai yra grąžinami.

11. Išskyrus įprastą BNI spausdintą medžiagą, nariai negali naudoti BNI intelektinės nuosavybės (pvz., logotipų, prekės ženklų, pavadinimų, šūkių, autorių teisių medžiagos ir  t. t.), siekdami gaminti, platinti, parduoti ar reklamuoti bet kokius produktus ar paslaugas, arba kitaip naudoti BNI intelektinę nuosavybę, negavę išankstinio rašytinio BNI centrinio biuro arba nacionalinio biuro sutikimo. Nariai, gavę leidimą naudoti BNI intelektinę nuosavybę, privalo laikytis BNI prekės ženklo standartų (angl. Branding Standards).

12. BNI politika gali keistis.

The Latest From BNI

  Ajax loader image